Quản lý & Giám sát nhân sự

Phần mềm quản trị nhân sự có hỗ trợ quản lý và duyệt các yêu cầu qua mạng, giúp giảm thiểu các thủ tục giấy tờ trong công ty

  • Quản lý thông tin nhân viên
  • Quản lý ngày nghỉ, yêu cầu và duyệt ngày phép qua mạng, tự động cập nhật ngày phép còn lại của từng nhân viên
  • Quản lý đào tạo
  • Quản lý tiền lương, các khoản khấu trừ, tính lương theo sản phẩm, theo doanh thu
  • Đánh giá nhân viên theo KPI, định nghĩa trước các tiêu chí đánh giá cho từng vị trí công việc

Quan ly nhan su
Thông tin nhân viên cập nhật vào hệ thống
Quan ly ngay phep
Quản lý ngày phép của từng nhân viên
Danh gia nhan vien
Đánh giá nhân viên theo KPI
Quan ly tien luong
Thông tin tiền lương