Quản lý & Giám sát dự án

Phần mềm này dùng cho các công ty cung cấp các dịch vụ như xây dựng, cơ điện, trang trí nội thất ...

  • Quản lý thông tin dự án
  • Quản lý báo giá
  • Quản lý thông tin hợp đồng, giá trị hợp đồng
  • Quản lý thi công, chi phí thi công
  • Điều phối giao nhận, quản lý vật tư, thiết bị thi công
  • Thông tin thanh toán, chi phí toàn dự án
  • Thông tin tiền thu, báo cáo lãi và lỗ, báo cáo tiến độ

Quan ly du an
Thông tin dự án cập nhật vào hệ thống
Quan ly cong viec
Quản lý công việc trong dự án
Quan ly chi phi
Thông tin thanh toán trong dự án
Quan ly doanh thu
Thông tin thu tiền trong dự án