Quản lý bán hàng

Cung cấp công cụ để nhân viên lập kế hoạch tiếp cận và quản lý các cơ hội từ khách hàng

  • Quản lý danh sách khách hàng
  • Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng
  • Quản lý các cơ hội từ khách hàng
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo các cơ hội

Quan ly danh sach khach hang
Danh sách khách hàng
Ke hoach lam viec
Lập kế hoạch và quản lý công việc với khách hàng
Quan ly cac co hoi
Quản lý các cơ hội từ khách hàng
Bao cao cac co hoi
Báo cáo các cơ hội