Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin khách hàng, thông tin cá nhân là rất quan trọng đối với công ty chúng tôi, chúng tôi sử dụng các phương pháp vật lý, điện tử và hành chính để bảo vệ các thông tin này.
Trong trường hợp thông tin riêng của khách hàng bị mua lại, hoặc bị tiết lộ bởi một người trái phép, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho bạn bằng e-mail và xác định phạm vi để điều tra và khôi phục sự toàn vẹn của hệ thống dữ liệu.